For tidlige ud‑ eller tilspil

De fleste problemer med ud‑ og tilspil uden for tur handler om åbningsudspil uden for tur og andre udspil uden for tur, hvor en spiller tager fejl af, hvem der vandt det foregående stik.

I denne artikel ser vi på udspil til næste stik, før det foregående stik er afsluttet, samt på tilspil uden for tur. I alle tilfælde gælder det, at det pågældende ud‑ eller tilspil ikke kan tages tilbage, medmindre der er sket en anden uregelmæssighed (typisk hvis det spillede kort udgør en kulørsvigt).

For nemheds skyld er Syd spilfører i alle eksemplerne i denne artikel.

Udspil før en modstanders tilspil

For tidligt udspil forekommer hyppigst, når spilfører er i færd med at vinde et stik og ikke afventer baghåndens tilspil. Det signalerer normalt blot utålmodighed og giver ikke anledning til problemer i praksis – når det igangværende stik er lukket, fortsætter det med spilførers udspil.

Men hvad siger reglerne, hvis spilfører kommer på andre tanker efter at have set et uventet afkast? Eller hvis spilfører uventet mister stikket, fx fordi der bliver trumfet i baghånden?

Ikke meget … og det betyder, at spilfører ikke uden videre kan tage sit udspil tilbage! Hvis han bevarer stikket, står udspillet ved magt, og ellers er der tale om et udspil uden for tur, som modspillerne kan vælge at acceptere. Det kan bringe spilfører i fedtefadet, hvis han uventet bliver trumfet af.

Det tilsvarende gælder, hvis det er en modspiller, der er utålmodig med spilfører – naturligvis med den tilføjelse, at det for tidligt udspillede kort bliver et stort strafkort.

Udspil før makkers tilspil

Hvis der derimod er tale om, at en modspiller ikke afventer sin makkers tilspil, før han spiller ud til næste stik, er vi i en helt anden situation:

Syd er spilfører i 3, og spillerne er i tidnød. Vest spiller ♣D ud, og Øst vinder med ♣E og skifter til en trumf, der går til 8 og K.

Vest fortsætter med ♣8 til Syds ♣K, og Syd spiller D til Vests E. Uden at afvente makkers tilspil spiller Vest ♣B, og Syd tilkalder turneringslederen.

I den helt særlige – og heldigvis sjældne – situation, hvor en modspiller ikke afventer sin makkers tilspil, gælder § 57A:

Hvis en modspiller spiller ud til næste stik eller spiller til uden for tur, før modspillerens makker har spillet til det løbende stik, bliver det således spillede kort et stort strafkort (§ 50). Spilfører kan derefter vælge en af følgende muligheder:
1. Spilfører kan kræve, at den fejlendes makker spiller sit højeste kort i den udspillede farve.
2. Spilfører kan kræve, at den fejlendes makker spiller sit laveste kort i den udspillede farve.
3. Spilfører kan kræve, at den fejlendes makker spiller et kort i en anden farve, som spilfører vælger.
4. Spilfører kan forbyde, at den fejlendes makker spiller et kort i en anden farve, som spilfører vælger.

Syd kræver naturligvis, at Øst spiller sin højeste hjerter, så Øst må af med 10. Dermed vinder Syd sin kontrakt.

Det primære formål med § 57A er at forhindre, at en modspiller hjælper makker med at afgøre, om han skal stikke op eller lægge lavt. I stedet får spilfører chancen for at sørge for, at begge modspillere lægger højt (eller lavt) i samme stik, hvilket kan koste dem dyrt.

I vores eksempel havde det naturligvis ingen betydning for spillet, om Øst vidste, hvad Vest ville spille ud til næste stik. Men § 57A tillader ikke turneringslederen at medtage en sådan vurdering i afgørelsen – spillerne må lære at vente på deres tur, også når de er i tidnød!

Hvis det viser sig, at den fejlende slet ikke vinder det igangværende stik, efter at § 57A har været anvendt, vil den fejlendes udspil være uden for tur: Spilfører kan vælge at acceptere det, og ellers bliver det et stort strafkort.

Hvis Øst ikke kan bekende

Hvis Syd ifølge § 57A kræver, at Øst spiller sin højeste (eller sin laveste) hjerter, men Øst er renonce i hjerter, er Øst frit stillet. Det fremgår af § 57B:

Hvis den fejlendes makker ikke kan efterkomme den berigtigelse, som spilfører valgte ifølge § 57A, må den fejlendes makker spille et hvilket som helst kort, som anført i § 59.

Dette princip svarer til det velkendte fra strafkort, når spilfører forlanger noget umuligt af en modspiller.

Hvis den fejlendes makker ikke kan bekende til den udspillede farve, har spilfører ikke meget gavn af at bede om det højeste eller det laveste kort i farven. Det er baggrunden for § 57A3‑: I stedet for at sige “du skal spille din højeste hjerter” (eller laveste) kan spilfører fx sige “du skal spille en ruder, hvis du har en”, eller “du må ikke spille en spar”. Men hvis spilleren ikke kan opfylde dette krav, evt. fordi han faktisk kan bekende, er han frit stillet.

En modspillers tilspil i MTH’s tur

Når en modspiller spiller til i MTH’s tur, bliver kortet naturligvis et stort strafkort. Dermed skal kortet spilles, medmindre der dermed begås kulørsvigt.

Men der er en yderligere krølle, som er beskrevet i § 57D:

Hvis en modspiller forsøger at spille et kort til (ikke spille det ud), når MTH er i tur, kan § 16 (ubeføjede oplysninger) komme på tale. Hvis det er lovligt, skal kortet spilles i denne tur. Hvis modspilleren i stedet skal bekende, bliver det oprindelige kort til et stort strafkort (§ 50D).

Pointen er, at hvis modspilleren spiller til i MTH’s tur, signalerer han derved, at MTH’s tilspil er uden betydning for hans beslutning. Dette er selvfølgelig en ubeføjet oplysning for makker, og modspillerne skal forsøge at undgå at spille på denne måde.

En modspillers tilspil i makkers tur

Når en modspiller spiller til i makkers tur, er det som nævnt i indledningen til § 57A også den paragraf, der skal anvendes. Situationen kan kun forekomme, hvis spilfører spiller ud fra egen hånd eller bordet, og modstanderen til højre for udspillet derefter spiller til.

Lad os vende tilbage til spildiagrammet. Spillet går denne gang ♣D til ♣E, hjerter til 8 og K, ♣8 til ♣K, D til E, og ♣B til trumf. Måske på basis af oplysninger fra meldeforløbet vælger Syd nu at trække E, og Øst lægger omgående 7.

Samme historie som før – Syd kan kræve, at Vest lægger sin højeste ruder, og desværre for modspillet er det K.

Spilførers side fremprovokerer fejlen

I de ovenstående eksempler er vi gået ud fra, at den fejlende har begået fejlen ved egen kraft. Men lad os sige, at Syd trækker E, hvorefter Nord uopfordret spiller 2. Øst bekender uden at bemærke, at Vest endnu ikke har spillet til.

Syd tilkalder turneringslederen for at få den fordelagtige § 57A i spil, men denne læser i stedet § 57C1‑2 op:

1. En modspillers tilspil, før makker efter tur har spillet til det løbende stik, skal ikke berigtiges, hvis spilfører har spillet fra begge hænder. Men et kort fra bordet anses ikke for spillet, før spilfører har bedt om kortet (eller på anden måde har tilkendegivet*), at det skal spilles).
2. En modspillers tilspil, før makker efter tur har spillet til det løbende stik, skal ikke berigtiges, hvis den blinde af egen kraft har taget et af bordets kort, før den blindes MTH har spillet til stikket, eller ulovligt har foreslået det spillet.
*) Fx med en gestus eller et nik.

Nords tilspil lokker Øst til at spille til, men § 57C1 sørger for, at fælden ikke klapper – Syd kan ikke kræve, at Vest spiller sin højeste ruder. Dette gælder også, hvis Syd selv har bedt om 2.

Bemærk, at det er det forhold, at Nord har spillet kortet, der fritager Øst – ikke at alle ved, hvad Nord vil spille, for her er det naturligvis vigtigt, at Vest tager sin beslutning før Øst.

Spilfører spiller ud fra forkert hånd

En anden type problem kan opstå, hvis spilfører spiller ud fra forkert hånd. Hvis Syd fx er på bordet, men trækker E fra hånden, kan Øst i forvirringen komme til at bekende.

I dette tilfælde er Syd ganske vist fejlende, og modspillerne havde chancen for at vælge, om de ville acceptere udspillet. Men selvom Øst ønsker at acceptere udspillet på modspillets vegne, er det stadig Vests tur. § 53C præciserer dette:

Hvis spilfører spiller ud uden for tur fra sin egen hånd eller fra bordet og modspilleren til højre for det ukorrekte udspil spiller til (se dog § 53B), står udspillet ved magt, og § 57 (en modspillers for tidlige udspil eller tilspil) anvendes.

Øst har således accepteret udspillet, men da han har spillet til i makkers tur, får Syd fordelen af § 57A og kan kræve, at Vest spiller sin højeste ruder.

Spilførers for tidlige tilspil

Efter at have læst det ovenstående, vil du næppe være i tvivl om, hvordan situationen skal behandles, når spilfører spiller til for tidligt. § 57C3 besvarer spørgsmålet:

Et kort fra spilførers hånd eller bordet, som er spillet til for tidligt (ikke spillet ud), kan ikke tages tilbage, hvis det er et lovligt tilspil.

Med andre ord: Hvis spilfører ikke kan vente på sin tur eller spiller til fra den forkerte hånd, og der ikke er tale om et udspil, står det spillede kort ved magt, medmindre der er tale om en kulørsvigt. Her gælder der naturligvis ikke særlige regler som § 57A, hvis spilfører spiller til fra hånden i bordets tur (eller omvendt), for dette hjælper jo ikke spilfører.

Et klassisk eksempel er følgende: Syd er spilfører og spiller en hjerter fra hånden mod bordets EDxx og beder om damen, før Vest har spillet til. Vest spiller nu K. Det er åbenlyst, at Syd planlagde at knibe Vest for K, og at han ville stikke K med E. Men han har nu engang spillet D til, og det var ikke en fortalelse, så dette tilspil står ved magt.

Konklusion

For tidlige ud‑ eller tilspil kan ikke umiddelbart tages tilbage, medmindre der er sket en anden uregelmæssighed (fx hvis der er tale om en kulørsvigt).

Et for tidligt udspil står som udgangspunkt ved magt, uanset om der er tale om spilfører eller en modspiller. Hvis spilleren ikke vandt det foregående stik, efter at dette er afsluttet, behandles det som et almindeligt udspil uden for tur.

Hvis en modspiller ikke afventer sin makkers tilspil, før han spiller ud til næste stik, benyttes desuden den hårde § 57A. Dette sker meget sjældent i praksis, og måske vil du slet ikke opleve situationen i hele din karriere som spiller eller turneringsleder.

Et for tidligt tilspil står også ved magt, både for spilførers og modspillernes vedkommende. Også her anvendes § 57A, hvis en modspiller spiller til i makkers tur, dvs. umiddelbart efter MTV’s udspil.

På klubniveau forekommer det oftere, at § 57A benyttes i helt forkerte situationer, end at den benyttes i situationer, hvor den faktisk gælder. Så hvis du dømmer efter § 57A, så vær sikker på, at betingelserne for at benytte den er opfyldt!