Tilsvarende meldinger

Når en spiller afgiver et utilstrækkeligt bud, som ikke accepteres, eller en melding uden for tur, som ikke accepteres, får den fejlendes makker ekstra oplysninger. I visse situationer påvirker dette meldingerne så meget, at lovene pålægger den fejlendes makker at passe i næste runde eller måske hele meldeforløbet.

Men når en spiller er tvunget til at passe, bliver spillet baseret meget på gætteri, og resultaterne bliver temmelig tilfældige. Derfor forsøger lovene at undgå, at den fejlendes makker udelukkes fra meldingerne, når fejlen ikke umiddelbart ser ud til at påvirke meldinger og spil.

Det centrale begreb i denne forbindelse er tilsvarende meldinger. Ideen er, at hvis den fejlende i stedet for sin ulovlige melding afgiver en tilsvarende melding, kan meldeforløbet og spillet fortsætte uden restriktioner for den fejlendes makker.

Denne artikel omhandler definitionen af begrebet tilsvarende melding. Vi ser først på selve definitionen, hvorefter vi vil se nogle grundlæggende eksempler, der illustrerer tanken bag begrebet. Til sidst ser vi lidt nærmere på fortolkningen af lovteksten.

Mere avancerede eksempler finder du i artiklen Tilsvarende melding eller ej?, og i senere artikler skal vi se på, hvordan man håndterer de ekstra oplysninger, der kan fremkomme, når en spiller erstatter en ulovlig melding med en tilsvarende melding.

Definition af tilsvarende melding

Begrebet tilsvarende meldinger er defineret i lovenes § 23A:

En melding, som afgives i stedet for en tilbagetaget melding, kaldes en tilsvarende melding, hvis en af disse betingelser er opfyldt:
1. Meldingen har samme eller lignende betydning som den tilbagetagne melding.
2. Meldingens betydning er en delmængde af de mulige betydninger af den tilbagetagne melding.
3. Meldingen har samme formål (fx en spørgemelding eller et relæ) som den tilbagetagne melding.

Punkt 1 er det grundlæggende. Hvis betydningen er den samme, har fejlen ingen indflydelse på spillet. Ordet “lignende” åbner for, at vi kan acceptere mindre afvigelser, hvilket der ofte er brug for i praksis.

Punkt 2 udtrykker, at en væsentlig forskel i betydning ikke er et problem, hvis den ulovlige melding havde flere mulige betydninger (fx Multi), og den lovlige melding derefter fortæller, hvilken af mulighederne der aktuelt var tale om.

Punkt 3 omhandler meldinger, hvis betydning ikke er at vise noget bestemt om hånden, men fx at spørge om esser eller om majorfarver.

I disse situationer skal man opfatte det som en tilsvarende melding og tillade meldinger og spil at fortsætte uden restriktioner for den fejlendes makker.

Alt dette er lidt abstrakt, men det råder vi bod på nedenfor ved at vise nogle eksempler.

Nogle grundlæggende eksempler

I alle nedenstående eksempler har Syd afgivet et utilstrækkeligt bud eller en melding uden for tur, og Vest accepterer ikke. I det lovlige meldeforløb afgiver Syd derefter en tilsvarende melding.

Fælles for eksemplerne er, at der er gode chancer for, at Nord ikke får glæde af de oplysninger, som den ulovlige melding gav, fordi Syd har afgivet en tilsvarende melding. Derfor tillader reglerne, at vi forsøger at afvikle spillet normalt.

Samme eller lignende betydning

Nord er giver, men Syd åbner uden for tur med 1ut (15‑17). Vest accepterer ikke meldingen, men da hverken Nord eller Øst har til at åbne, kommer det nye meldeforløb til at se således ud:

Ingen skade er sket – Syds lovlige melding viser fuldstændig det samme som hans melding uden for tur. § 23A1 fortæller, at den lovlige 1ut‑melding er en tilsvarende melding (i forhold til den tilbagetagne 1ut), og Nord er derfor ikke tvunget til at passe.

Lad os ændre eksemplet en anelse, så Syd i stedet åbner 1♠ uden for tur:

Ser du problemet? I 3. hånd kan man åbne på lidt mindre end i 1. hånd, så i kraft af meldingen uden for tur ved Nord, at Syd har en ægte åbningshånd.

Men det er let at acceptere, at Syds melding har en lignende betydning – sparfarve, men cirka 8‑20 HP i stedet for 11‑20 HP. Syds 1♠ er en tilsvarende melding ifølge § 23A1, og Nord bliver ikke tvunget til at passe (vi ser i en senere artikel på, hvad der sker, hvis Syds fejl påvirker spillet).

En delmængde af de mulige betydninger

Øst er giver, men Syd åbner uden for tur med Multi 2. Vest accepterer ikke meldingen, og denne gang har Øst til at åbne:

Denne gang har Syds lovlige melding absolut ikke samme eller lignende betydning som meldingen uden for tur. Men Multi‐åbningen viste, at Syd havde en svag 2‑åbning i en af majorfarverne, og nu har Syd vist, at det var i hjerter.

Meldingen uden for tur viser således ikke noget, som Syd ikke får fortalt alligvel. Det er baggrunden for § 23A2, som fortæller, at Syd også i dette tilfælde har afgivet en tilsvarende melding.

Udtrykt i lovenes termer er de mulige betydninger af meldingen uden for tur “svag 2‑åbning i hjerter” og “svag 2‑åbning i spar”. Betydningen af den lovlige melding er “svag 2‑åbning i hjerter” – en delmængde af de oprindeligt mulige betydninger.

Samme formål

Lad os til sidst forestille os, at Syd svarer 2♣ (Stayman) på makkers sansåbning. Desværre åbnede Nord ikke 1ut, men 2ut. Hvad siger du til følgende løsning:

Syd spørger igen om 4‑farver i major hos makker, og det er en tilsvarende melding jf. § 23A3. Fejlen vil ofte være harmløs, også selvom 3♣ kan meldes på mange hænder, der er for svage til at bruge Stayman efter 1ut.

Fortolkning af definitionen

De eksempler, vi foreløbig har set på, ser meget overbevisende ud. Vi har sympati for, at N-S ikke straffes af Syds fejl, fordi den sandsynligvis ikke har betydning for resultatet, og definitionen af tilsvarende meldinger i § 23A afspejler dette.

Men der er to fundamentale problemer med definitionen, som vi skal håndtere. Dels har vi brug for at definere nærmere, hvad vi forstår ved “lignende”, og dels mangler ordet “lignende” i § 23A2.

Hvad forstår vi ved “lignende”?

Det er svært at sætte på formel, hvor store afvigelser vi vil acceptere i forbindelse med ordet “lignende”.

Når det drejer sig om honnørstyrken, kan vi acceptere en mindre udvidelse af intervallet. I vores eksempel med en 1♠‑åbning i makkers tur så vi, at en udvidelse fra 11‑20 til 8‑20 kan accepteres, især fordi det langtfra er alle hænder med 8‑10, der åbner i 3. hånd.

Et andet eksempel er en 1ut‑åbning, der bliver til en 1ut‑indmelding. Lad os her sige, at åbningen viste 15‑17. En 1ut‑indmelding visende 15‑18 er en tilsvarende melding, selvom vi ved, at indmeldingen ikke er foretaget på 18 HP denne gang.

Hvis der er tale om et helt andet interval, er der ikke tale om en lignende betydning. Efter en 1ut‑åbning uden for tur, der viser 12‑14, er en 1ut‑indmelding visende 15‑18 ikke en tilsvarende melding. For at kunne vurdere situationen korrekt er turneringslederen ofte nødt til at spørge ind til spillernes system.

Omkring fordelingen må vi være mere strikse. Hvis Syd åbner 2♠ uden for tur, visende 5♠4+m, vil det ikke være en tilsvarende melding, når Syd i sin lovlige tur afgiver en melding, der kun viser sparfarve. Oplysningen om minorfarven er for afgørende.

Lad os se på et af de oprindelige eksempler, der førte til definitionen på en tilsvarende melding. Nord åbner 1♣, og Syd svarer 1, men i Østs tur. Det lovlige meldeforløb bliver følgende:

Syd viser stadig 4‑farve i hjerter, så hvad er problemet? Jo, med 4‑4 (eller 4‑5) i de røde farver havde Syd svaret 1 første gang, ikke 1, og den fordeling må være udelukket nu (vi antager for eksemplets skyld, at N-S ikke spiller Walsh). Men det er sjældent afgørende, at Syd har benægtet en given farve, og Syds dobling skal regnes for en tilsvarende melding.

“Lignende” og “delmængde”

Selvom det ikke fremgår af lovteksten, skal vi også i § 23A2 acceptere “lignende” betydninger. Lad os se på følgende eksempel, hvor Syd oprindeligt har passet uden for tur:

Syd viser 6‑9 HP med 1ut. Dermed ved vi ikke længere noget om Syds hånd, som han ikke har vist i det lovlige meldeforløb.

Men det er kun næsten rigtigt. Vi ved fra den ulovlige melding, at Syd ikke har en fornuftig 6‑farve i hjerter. Vi kan prøve at stille det op på følgende måde. De mulige betydninger af den ulovlige melding er:

  • 0‑5 HP.
  • 6‑9 HP med sparstøtte.
  • 6‑9 HP uden sparstøtte og uden fornuftig 6‑farve i hjerter.
  • 10‑11 HP.

De mulige betydninger af 1ut‑svaret kan beskrives som:

  • 6‑9 HP uden sparstøtte og uden fornuftig 6‑farve i hjerter.
  • 6‑8 HP uden sparstøtte, men med fornuftig 6‑farve i hjerter.

Når vi stiller det op på denne måde, ser vi let, at betydningen af 1ut‑svaret ikke er en delmængde af de mulige betydninger af pasmeldingen – den anden betydning var ikke mulig til passen uden for tur. Men forskellen er ubetydelig, og derfor skal vi inkludere ordet “lignende” i vores fortolkning af § 23A2.

Vi skal altså ikke forstå ordet “delmængde” i streng matematisk forstand. Kun næsten.

Konklusion

Når en spiller har afgivet et utilstrækkeligt bud, som ikke accepteres, eller en melding uden for tur, som ikke accepteres, kan den fejlende løse problemerne ved at afgive en tilsvarende melding i stedet.

I praksis regner vi en melding for tilsvarende, hvis der er gode chancer for, at oplysningerne fra den ulovlige melding ikke vil være forstyrrende. Dette gælder naturligvis først og fremmest, hvis den fejlende afgiver en melding med samme betydning, eller hvis betydningen af den lovlige melding er en delmængde af de betydninger, som den ulovlige melding kunne have haft, men lovene giver også mulighed for at opfatte en melding med samme formål som tilsvarende (typisk en spørgemelding).

Men også hvis nogle af betydningerne af den lovlige melding er udelukket pga. af den ulovlige melding, kan vi regne den lovlige melding for tilsvarende. Her accepterer vi primært forskelle i den styrke, der er vist. Forskelle i den viste fordeling accepteres normalt ikke, hvis en farve kun er vist gennem den ulovlige melding. Derimod kan det ofte accepteres, hvis den ulovlige melding tillader visse negative slutninger om hånden, der normalt ikke vil være essentielle for meldingerne.