Forkert forklaring og ubeføjede oplysninger

Når en spillers kort ikke passer med makkers forklaringer, har spilleren fået en ubeføjet oplysning om, at makker har misforstået meldingen. I denne artikel ser vi nærmere på de problemer, som det medfører.

Ubeføjede oplysninger fra en forklaring

I artiklen Ændring af melding efter forkert forklaring så vi, at det er afgørende at fastlægge, hvad der er den korrekte forklaring, når en spiller er blevet vildledt af, at en modstanders kort ikke passer til de forklaringer, der er givet. Hvis forklaringen ikke stemmer med makkeraftalerne, kan en justeret score komme på tale, men hvis forklaringen svarer til makkeraftalerne, og modstanderen blot havde brugt systemet forkert, skal scoren stå ved magt.

Anderledes forholder det sig med de ubeføjede oplysninger, der kommer fra forklaringer om meldingerne. Når en spiller hører sin makkers forkerte forklaring, har spilleren fået en ubeføjet oplysning om, at man ikke er på bølgelængde med hinanden. Men hvis makkers forklaring er korrekt, og spillerens melding er forkert, er de ubeføjede oplysninger af samme art – forklaringen afslører, at man ikke er på bølgelængde. Her er det altså ikke væsentligt, om forklaringen er forkert eller korrekt.

Selvom modstanderne kun tilkalder turneringslederen på grund af den forkerte forklaring, skal turneringslederen rutinemæssigt undersøge, om de ubeføjede oplysninger er blevet håndteret korrekt af den fejlende side. Det er jo også ulovligt at drage fordel af ubeføjede oplysninger, selvom modstanderne ikke opdager det.

Vi har altså følgende typiske mønster, når turneringslederen tilkaldes, og en spillers kort ikke passer til den forklaring, der er givet:

  • Det skal undersøges, om modstandernes meldinger er påvirket af forklaringen – men kun hvis forklaringen er forkert.
  • Det skal undersøges, om spilleren har meldt ulovligt i lyset af de ubeføjede oplysninger fra forklaringen – uanset om forklaringen er forkert, og uanset om modstanderne har bedt om det.

En manglende alert

Lad os se et eksempel, som er inspireret af en sag fra bridge/golf ved Dansk Bridgefestival.

forkert-forklaring-ubefoejede-oplysninger.01
forkert-forklaring-ubefoejede-oplysninger.02

Nord glemmer systemet og alerter derfor ikke 2. Efter spillet tilkalder Øst turneringslederen, fordi han ville have meldt 3 i stedet for at passe til 2‑D, hvis han havde haft korrekte oplysninger på dette tidspunkt. Dette ville have ført til 4♠ med 10 lette stik, mens 3ut gik to ned efter klørudspil.

Jf. ovenstående undersøger turneringslederen, hvad der er den korrekte forklaring, og om Ø-V er skadet af en eventuelt forkert forklaring (den manglende alert). Desuden undersøger turneringslederen, om Syd har meldt ulovligt i lyset af de ubeføjede oplysninger fra den manglende alert, også selvom Øst ikke har nævnt dette i forbindelse med tilkaldet.

Bemærk, at hvis 2 ifølge systemet havde været en naturlig spærremelding, ville Syd have forventet en alert fra Nord, fordi Syd opfattede 2 som en tofarvet hånd. Problemet med ubeføjede oplysninger er derfor uafhængigt af, hvad der er den faktiske makkeraftale.

Den manglende alert gør det meget nærliggende at tage ud i 3♣, og pas bør anses som et logisk alternativ for Syd – uden ubeføjede oplysninger må Syd forvente, at Nord har præfereret mellem hjerter og klør i en situation, hvor Syds fordeling ikke er overraskende for en Nord, der kan huske sit system.

Syds 3♣‑melding er dermed ulovlig; Syd skal i stedet melde pas, hvorved Syd bliver spilfører i 2‑D. Den går sandsynligvis 3 ned til −500, og Ø-V er derfor skadet af, at Syd meldte 3♣ med hjælp fra de ubeføjede oplysninger. Vi kan også se, at selvom Ø-V måtte være skadet af den forkerte forklaring, er skaden fra de ubeføjede oplysninger større, og turneringslederen behøver derfor ikke undersøge, om Ø-V er skadet af forkert forklaring i denne sag – turneringslederen justerer scoren til 2‑D med 3 beter.

Når forklaringen er korrekt

Hvis turneringslederen fastlægger, at forklaringen er korrekt, men meldingen er forkert, kommer det ikke på tale at justere scoren på grund af forkert forklaring. Men forholdet omkring de ubeføjede oplysninger skal stadig undersøges. Hvad enten forklaringen er forkert eller korrekt, har den fortalt makker præcis det samme, nemlig at man har misforstået hinanden.

Hvis det i foregående eksempel viser sig, at det er Syd, der har glemt systemet, dvs. at 2 er en naturlig spærremelding ifølge aftalerne, er forklaringen korrekt, og Østs påstand om at komme i 4♠ er ikke længere relevant. Men Syd har meldt 2 i forventning om, at det viste 4‑farve i hjerter og længere klør, og afgørelsen bliver derfor den samme: Meldingen 3♣ er ulovlig, og scoren justeres til 2‑D med 3 beter.

En spiller, der har meldt forkert, bliver af og til selv opmærksom på sin fejl, inden makker fortæller det via sine forklaringer. Når det er tilfældet, kan man sige, at de ubeføjede oplysninger ikke hjælper spilleren. Alligevel er vi nødt til at dømme på basis af, at spilleren er blevet opmærksom på fejlen på grund af de ubeføjede oplysninger – ellers ville alle kunne “opdage” deres meldekiks på denne måde, og det er ikke rimeligt.

En uventet alert

Når makker alerter uventet, kan man også få problemer:

forkert-forklaring-ubefoejede-oplysninger.04
forkert-forklaring-ubefoejede-oplysninger.05

Syds 2‑melding er et naturligt afslag, men Nord alerter i den tro, at det er overføring, og tager imod med 2♠. Efter nogle driblinger på 3‑trinet melder Nord 4 som et cuebid, og Syd griber chancen og passer. Vest spiller spar ud til ♠E, men da Øst ikke skifter til klør, ender Vest med at blive slutspillet, og 4 vinder.

Fint spillet af Syd, men Ø-V tilkalder turneringslederen, fordi Syd har fået ubeføjede oplysninger fra Nords alert, der antyder, at Nord har forstået 2‑meldingen som overføring.

Nords 2♠ lyder som en 5‑farve. Det er lidt usædvanligt at melde 1ut ind med 5‑farve i spar, så selv uden ubeføjede oplysninger kunne Syd meget vel have gættet, at Nord havde kvajet sig. Men det må være et logisk alternativ for Syd at tro på sparfarve hos Nord og støtte til 3♠. På grund af de ubeføjede oplysninger er Syd derfor nødt til at melde 3♠, så vi skal overveje en justeret score baseret på følgende meldeforløb:

forkert-forklaring-ubefoejede-oplysninger.06

Nord – der tror, at Syd har overført til spar – vil opfatte Syds meldinger som en invit med 6‑farve i spar, og med gode værdier vil Nord sandsynligvis hæve til 4♠. Uden ubeføjede oplysninger vil Syd passe uden at ane uråd.

Det er fristende for Ø-V at doble 4♠, når N-S har misforstået hinanden. Men ved bordet har de jo blot hørt, at Nord opfattede 2 som overføring, og med den forklaring vil en dobling være usandsynlig.

Men så er Ø-V måske skadet af, at Nord alertede 2? Her skal vi huske princippet fra artiklen Skadet af forkert forklaring: Når vi undersøger mulig skade fra forkert forklaring i meldingerne, skal vi gå ud fra, at Ø-V kun får den korrekte forklaring – at 2♠ ikke er aftalt og derfor sandsynligvis er naturlig. Heller ikke her vil Ø-V have grund til at doble. Afgørelsen skal altså baseres på, at Nord spiller 4♠ udoblet.

Når vi vurderer resultatet i spillet af kortene, skal vi gå ud fra, at modspillerne har fået begge forklaringer og altså ved, at spilfører (Nord) ikke har 5‑farve i spar. I praksis ser kontrakten ud til at gå 2 beter, og vi justerer derfor scoren til N 4♠ −2.

Selvom der er omkring 50% sandsynlighed for, at Syd havde gennemskuet Nords fejl uden ubeføjede oplysninger og var slingret i 4 alligevel, må turneringslederen ikke medtage dette forløb i en vægtet score. De ubeføjede oplysninger gjorde Syds 3♣ ulovlig, og den justerede score skal baseres på, hvad der ville være sket efter en lovlig melding.

Forklaringer efter makkers forkerte forklaring

En særlig problemstilling opstår, når begge spillere i et par bliver spurgt om meldingerne, fx:

forkert-forklaring-ubefoejede-oplysninger.03

2ut er en naturlig indmelding ifølge N-S’s aftaler, men Syd alerter den og forklarer på forespørgsel, at det viser begge minor. Syd præfererer herefter til 3♣. Hvis Syd havde forstået 2ut‑meldingen korrekt, havde 3♣ været Stayman, men Nord må ikke rette Syds forklaring på dette tidspunkt.

Skal Nord alerte 3♣ under disse omstændigheder, og hvordan skal Nord forklare meldingen?

Lovene fortæller, at Nord skal give oplysninger om makkeraftalerne. I den forbindelse er det ikke relevant, at Syd har misforstået 2ut. Nord skal derfor alerte 3♣ og forklare “Stayman”, hvis Øst eller Vest spørger. Nords forklaring giver Syd ubeføjede oplysninger, men det er ikke i sig selv ulovligt – i modsætning til at forklare forkert – men Syd skal naturligvis undgå at drage fordel af dette i det videre meldeforløb.

Nord har også fået ubeføjede oplysninger, og for ikke at udnytte disse er Nord nødt til at melde videre ifølge Stayman, som om Syd havde forstået meldingerne korrekt.

Forklaringer efter egen forkerte melding

Misforståelsen i ovenstående eksempel kunne også være sket på Nords hånd. Lad os sige, at Nord melder 2ut ind i den tro, at det viser begge minor, men Syd alerter ikke. Syd bliver spurgt om meldingen og forklarer “naturlig med 15-18 HP”, sådan som parret har aftalt, og Nord bliver opmærksom på sin fejltagelse. Herefter melder Syd 3♣, som er Stayman. Hvad skal Nord foretage sig?

De ubeføjede oplysninger vil tvinge Nord til at melde, som om 3♣ er en svag præference. Men i forhold til de forklaringer, som Nord skal give sine modstandere, skal vi fokusere på, hvad lovene forlanger – en korrekt forklaring af makkeraftalerne. Nord skal altså alerte 3♣ og på given forespørgsel forklare meldingen som Stayman, også selvom Nord ikke vil melde efter Stayman‐principperne.

Nord skal ikke oplyse modstanderne om, at kortene ikke passer til forklaringen – Ø-V har fået den forklaring af makkeraftalerne, som de har krav på. De ubeføjede oplysninger hjælper Nord til at give Ø-V korrekte oplysninger om makkeraftalerne, men det er der ikke noget galt i – det øger blot chancen for, at spillet ikke påvirkes af en uregelmæssighed.

Konklusion

I forbindelse med et tilkald vedrørende forkert forklaring går turneringslederen frem på følgende måde:

  • Undersøg, hvad der er den korrekte forklaring.
  • Hvis forklaringen ikke er korrekt: Undersøg, om forklaringen har påvirket meldingerne.
  • Undersøg, om de ubeføjede oplysninger fra forklaringen har haft indflydelse på spillet – uanset om forklaringen var korrekt eller forkert, og også selvom ingen ved bordet har nævnt, at det burde undersøges.

Hvis en spiller giver en forkert forklaring, skal makkeren stadig afgive sine forklaringer på basis af de faktiske makkeraftaler, også selvom misforståelsen derved bliver afsløret. Hvis en spiller har meldt forkert og bliver opmærksom på dette efter makkers forklaring, er det også de faktiske makkeraftaler, der derefter skal forklares. Spilleren må ikke udnytte de ubeføjede oplysninger i forbindelse med sine meldinger, men gerne i forbindelse med sine forklaringer af makkers meldinger.