Overførsel af stik efter kulørsvigt

Reglerne om etableret kulørsvigt er nogle af de hårdeste, der findes i bridge, fordi de i visse situationer giver den ikke‐fejlende side stik, som de aldrig kunne have fået i praksis.

Vi ser i denne artikel nærmere på behandlingen af en etableret kulørsvigt og på reglerne for overførsel af et eller to stik til modparten. Husk i denne forbindelse, at der aldrig skal overføres stik, hvis kulørsvigten er sket i stik 12. § 64B indeholder en række mindre kendte situationer, som skal behandles uden automatisk overførsel af stik, og dem kan du læse om i artiklen Ingen overførsel af stik efter kulørsvigt.

Se artiklen Kulørsvigt for nærmere oplysninger om, hvornår en kulørsvigt regnes for etableret. En beskrivelse af håndteringen af ikke‐etableret kulørsvigt samt kulørsvigt i stik 12 kan findes i artiklen Rettelse af kulørsvigt.

Spillet fortsætter

Når en kulørsvigt er etableret, skal spillet fortsætte, uden at kulørsvigten rettes (medmindre spillet allerede er afsluttet). Det fremgår af § 63B:

Når en kulørsvigt er etableret, må den ikke længere rettes (undtagen som anført i § 62D (kulørsvigt i stik 12) eller § 62C3 (begge sider svigter kulør i samme stik)). Stikket, hvori kulørsvigten skete, forbliver som spillet.

Turneringslederens første opgave er at fastlægge, om der er begået en kulørsvigt, og hvad de umiddelbare konsekvenser i så fald er. Det skal afklares, på hvilken hånd kulørsvigten blev begået, om kulørsvigten er etableret, og på hvilken hånd det pågældende stik blev taget.

Før spillet fortsætter efter en etableret kulørsvigt, skal turneringslederen forklare, hvor mange stik der skal overføres, så spillerne kan medtage dette i deres spilleplaner. Turneringslederen bør endvidere fortælle, at hvis overførslen af stik ikke er tilstrækkelig til at holde den ikke‐fejlende side skadesløs, vil dette blive håndteret med justeret score.

Automatisk overførsel af stik

Den automatiske overførsel af stik er defineret i § 64A:

1. Når en kulørsvigt er etableret, og den fejlende spiller*) vandt det stik, hvori kulørsvigten skete, overføres efter spillets afslutning dette stik samt ét af eventuelle efterfølgende stik vundet af den fejlende side.
2. Når en kulørsvigt er etableret, og den fejlende spiller*) ikke vandt det stik, hvori kulørsvigten skete, overføres efter spillets afslutning ét stik til den ikke‐fejlende side, forudsat at den fejlende side vandt det stik, hvori kulørsvigten skete, eller et eller flere efterfølgende stik.
*) I denne forbindelse anses et stik, som bordet vinder, ikke for vundet af spilfører.

Lad os forsøge os med en omformulering: Hvis stikket vindes på den hånd, hvor kulørsvigten skete – i praksis hvis man trumfer sig til et stik i stedet for at bekende – overføres 2 stik; ellers 1 stik. Dog kan der aldrig overføres stik, der er vundet før stikket med kulørsvigten.

Bemærk, at § 64A skelner mellem den “fejlende spiller” (fx Syd) og den “fejlende side” (fx Nord-Syd). Hvis en spiller svigter kulør, og makker tager stikket, er vi altid i § 64A2. Dette er fremhævet i fodnoten til § 64A: Hvis spilfører svigter kulør på hånden og samtidig vinder stikket på bordet, skal § 64A2 benyttes, og der overføres kun 1 stik. Det er vigtigt at være omhyggelig, for spillerne vil ofte fortælle, at spilfører svigtede kulør og selv vandt stikket, selvom det blev vundet på bordet.

Den automatiske overførsel af stik gør ofte turneringslederens arbejde let. Der skal ikke foretages nogen bridgemæssig vurdering, og det (eller de) overførte stik er som regel tilstrækkeligt til at holde den ikke‐fejlende side skadesløs – og ofte mere til. Når det undtagelsesvis ikke er tilfældet, giver turneringslederen i stedet justeret score, og det ser vi på i næste afsnit.

Justeret score efter kulørsvigt

Det hænder, at spillerne protesterer, fordi kulørsvigten har ødelagt spillet, og fortsat spil derfor ikke synes at give mening. Det har de måske ret i, men reglerne tager højde for dette i form af § 64C1:

Hvis turneringslederen efter en hvilken som helst etableret kulørsvigt – også når der ikke sker automatisk overførsel af stik – mener, at den ikke‐fejlende side ikke holdes tilstrækkelig skadesløs, når uregelmæssigheden behandles efter § 64A eller § 64B, skal turneringslederen justere scoren (§ 12C1).

Dette betyder, at den fejlende side aldrig kan tjene på at begå kulørsvigt. Man spiller altid færdig, og efter spillets afslutning indregnes først de overførte stik. Hvis den ikke‐fejlende side kunne have fået et endnu bedre resultat, hvis kulørsvigten slet ikke havde fundet sted, justeres scoren i stedet til det pågældende resultat.

Vi skal se et klassisk eksempel, hvor overførslen af stik jf. § 64A ikke er tilstrækkelig for den ikke‐fejlende side:

overfoersel-stik-kuloersvigt.01

Syd spiller 3ut og har foreløbig taget 4 stik. Ruderfarven sidder pænt, men i stedet for at bekende tre gange kaster Øst undervejs en spar. Dette giver Øst hold i farven, og modspillet tager de tre sidste stik. Jf. § 64A2 skal der overføres ét stik – 1 ned.

Det er Syd naturligvis ikke tilfreds med, for uden kulørsvigten ville 5 ruderstik have betydet vundet kontrakt. Derfor skal turneringslederen justere scoren på basis af det resultat, der ville være fremkommet, hvis Øst havde bekendt, altså 9 stik. Bemærk, at der aldrig indgår overførsel af stik i den justerede score.

§ 64C1 omtaler kulørsvigt, hvor der ikke sker automatisk overførsel af stik (jf. § 64A). Disse situationer er nævnt i § 64B, som du kan læse om i artiklen Ingen overførsel af stik efter kulørsvigt.

Tvivl om antallet af stik

Når turneringslederen skal justere scoren, er det ikke altid entydigt, hvilket resultat der ville være fremkommet uden kulørsvigten. Det kan fx være tilfældet, hvis resultatet afhænger af modstandernes afkast, og disse ikke er oplagte. I sådanne tilfælde skal der gives en vægtet score mellem de mulige resultater. Lad os se et eksempel:

Syd spiller 3ut og vinder hjerterudspillet med E. Han går i gang med klørfarven, men Vest kaster af tredje gang og vinder siden med ♣B. Spilfører ender med 8 stik, og turneringslederen overfører i første omgang et stik og noterer Syd for 9 stik.

Men hvis Syd får lov at trække sine klørstik i ro og mag, er det meget vanskeligt for modspillet at holde rigtigt, og spilfører kan let ende med mere end 9 stik. Derfor skal turneringslederen justere scoren.

Det er vanskeligt at vurdere, hvad der præcis ville være sket, hvis Vest ikke havde svigtet kulør. En fornuftig løsning, der tager højde for denne usikkerhed, er følgende vægtede score:

  • 50% af S 3ut 11 = +660.
  • 1/3 af S 3ut 10 = +630.
  • 1/6 af S 3ut 9 = +600.

Ingen garanti for gevinst

Som de fleste ved, kan man efter en etableret kulørsvigt risikere at miste stik, som man ikke kunne undgå at vinde. Det sker jævnligt, at en modspiller svigter kulør, og at modspillet derefter kun får ét stik. Dette stik skal overføres jf. § 64A2, uanset om det så handler om trumf es! Bridgemæssigt giver det ikke meget mening, men lovene indeholder ingen mulighed for at foretage en vurdering på dette punkt.

Der er dog ingen garanti for, at kulørsvigten koster den fejlende noget. Her er et eksempel fra DM for mixed par:

overfoersel-stik-kuloersvigt.02

Syd er spilfører i 4 og har hidtil afgivet 3 stik. Syd spiller ♠9 fra bordet, og Øst svigter kulør og kaster ♣4. Syd kaster også en klør, og Vest vinder med ♠10. Syd trumfer ruderskiftet på hånden og trumfer en klør, hvorefter Øst får sidste stik på ♠K.

Syd har således fået 8 stik i spillet, og jf. § 64A2 skal der overføres ét stik, idet Vest vandt det stik, hvor Øst svigtede kulør. Syd skal derfor noteres for 9 stik.

Hvis Øst bekender med ♠K i stik 10, bliver ♠B trumfet god, men Syd har stadig kun 9 stik. Syd er derfor ikke skadet af kulørsvigten. Syd var ikke tilfreds med, at kulørsvigten således var gratis for modspillet. Men turneringslederen må absolut ikke på én gang indregne det stik, som skal overføres, fordi Øst svigtede kulør i stik 10, og det stik, som spilfører ville have fået, hvis Øst ikke havde svigtet kulør i stik 10.

Konklusion

Hovedreglerne for automatisk overførsel af stik i forbindelse med etableret kulørsvigt er lette at huske – der skal overføres 2 stik, hvis stikket med kulørsvigten blev vundet på den hånd, som begik kulørsvigten (med en trumfning, undtagen i eksotiske tilfælde), og ellers 1 stik. Husk dog, at der aldrig kan overføres stik, som den fejlende side vandt inden stikket med kulørsvigten, og læs eventuelt også artiklen Ingen overførsel af stik efter kulørsvigt om de generelle undtagelser, der findes til § 64A.

Turneringslederen skal rutinemæssigt overveje en justeret score, før resultatet fastlægges. Ofte kan dette gøres ved at konstatere, hvad resultatet bliver efter den automatiske overførsel af stik (hvis der skal overføres stik), hvorefter turneringslederen spørger den ikke‐fejlende side: “Kunne I på nogen måde have fået et bedre resultat, hvis der ikke var begået kulørsvigt?” Ofte er svaret “nej”, og så kan sagen lukkes. Er der den mindste tvivl, må turneringslederen analysere mulighederne i spillet. Her kan turneringslederen overveje at bede spillerne lægge kortene tilbage uden at blande dem, så mappen kan tages med fra bordet og spillet gennemgås stik for stik.