Melding uden for tur, som ikke accepteres

Når der har været en melding uden for tur, kan spilleren til venstre vælge, om meldingen accepteres. Men før MTV spørges, om meldingen skal accepteres, skal turneringslederen forklare om konsekvenserne af henholdsvis at acceptere eller lade være.

Når meldingen accepteres, er alle problemer løst, undtagen hvis meldeforløbet derved slutter uventet. Det kan du læse nærmere om i artiklen Melding uden for tur.

I denne artikel skal vi se nærmere på de regler, der gælder, når en melding uden for tur ikke accepteres. I resten af artiklen er det derfor underforstået, at MTV vælger, at meldingen uden for tur ikke skal accepteres.

Reglerne er defineret i § 30‑32, som omhandler henholdvis pas, bud og D/RD uden for tur. Men de tre paragraffer er stort set ens, og vi vil i denne artikel læse paragrafferne tværgående. I stedet for at tænke på tre paragraffer er det fornuftigt at dele op i følgende to tilfælde:

  • Når meldingen skal gentages.
  • Alle andre tilfælde!

I alle eksemplerne i artiklen er det Syd, der har meldt uden for tur (og Vest accepterer ikke meldingen).

Når meldingen skal gentages

Der er to situationer, hvor den fejlende skal gentage sin melding:

  • Pas i MTH’s tur.
  • En anden melding i MTH’s tur, men MTH vælger derefter at passe.

Huskereglen er, at den fejlende skal gentage sin melding, hvis meldingen var i MTH’s tur, og enten den fejlendes eller MTH’s melding er pas.

Pas i MTH’s tur

Når Syd melder pas i Østs tur, benyttes § 30A:

Hvis en spiller har passet uden for tur, hvor det var MTH’s tur til at melde, skal den fejlende passe, næste gang det er dennes tur til at melde.

Tilfældet forekommer hyppigst, når Øst er kortgiver, men Syd indleder meldingerne med pas. Uanset om Øst åbner eller passer, skal Syd således gentage sin pas. Der er ikke yderligere begrænsninger for N-S i meldeforløbet, og spilfører vil heller ikke kunne pålægge N-S udspilsbegrænsninger, hvis Ø-V får spillet.

Det lyder enkelt, men lad os se et eksempel. Øst giver, men Syd passer uden for tur. Herefter åbner Øst 1:

Vi har et problem: Syds oprindelige pas har givet Nord nogle oplysninger, som ikke fremgår af det lovlige meldeforløb, og det kan have indflydelse på spillet. Lovene udtaler sig desværre ikke klart om, hvordan Nord skal håndtere disse oplysninger.

Det virker mest i tråd med de øvrige regler om melding uden for tur at tillade Nord at benytte oplysningerne fra den oprindelige pasmelding. Hvis det giver Nord en fordel, justeres scoren på basis af, hvad der sandsynligvis ville være sket, hvis Syd ikke havde meldt uden for tur. Det kan meget vel blive til en vægtet score, hvor scoren opnået ved bordet indgår med en vis vægt.

En alternativ fornuftig tolkning af lovene er, at Nord kan tage Syds anden pas for pålydende, men at yderligere oplysninger fra den oprindelige pas er ubeføjede for Nord. For et definitivt svar må vi afvente, at WBF‑LC giver deres bud på, hvordan situationen skal behandles.

I sjældne tilfælde kan en pas i MTH’s tur forekomme senere i meldeforløbet:

Normalt er der ingen skade sket, selvom Vest ikke accepterer, idet Øst sjældent har luft til en melding i denne position. Men skulle det ske, er Syd forpligtet til at passe.

Melding i MTH’s tur, hvor MTH vælger at passe

Når Syd melder noget andet end pas i Østs tur, men Øst derefter vælger at passe, skal vi benytte § 31A1, hvor vi her også bringer indledningen fra § 31A:

Hvis den fejlende har meldt, hvor det var MTH’s tur til at melde, gælder følgende:
1. Hvis MTH passer, skal den fejlende gentage meldingen uden for tur, og hvis denne melding er lovlig, er der ingen yderligere berigtigelse.

Altså i store træk samme situation som ved pas i MTH’s tur. § 32A1 indeholder den tilsvarende bestemmelse for dobling eller redobling i MTH’s tur, når MTH derefter passer.

Et eksempel: Øst er giver, men Syd åbner 1. Øst vælger derefter at passe:

Syd skal gentage sin 1‑melding, og problemet er gået over. Oplysningerne fra Syds åbning uden for tur vil næppe påvirke spillet.

Så heldig behøver Syd dog ikke være hver gang. Nord er giver og åbner 1, men Syd overser det dette og åbner 1ut. Øst vælger at passe:

Det er beføjet for Nord, at Syd ville melde 1ut – men som åbningsmelding eller svarmelding? Begge dele kunne tænkes, hvis man kun ser meldingerne. Derfor må Nord gå ud fra, at Syd meldte 1ut som en svarmelding, sådan som det også fremgår af det lovlige meldeforløb. Hvis der foreligger en oplysning om, at Syds hensigt var at åbne 1ut, er dette ubeføjet for Nord.

Utilstrækkeligt bud uden for tur

§ 31A1 slutter med ordene “hvis denne melding er lovlig, er der ingen yderligere berigtigelse”. Modsætningen hertil er følgende eksempel: Nord åbner 1♠, men Syd overser dette og åbner derefter 1. Vest ønsker ikke at acceptere denne melding, og Øst passer:

I overensstemmelse med § 31A1 skal Syd gentage sin melding, fordi Øst har passet. Herefter behandles situationen efter reglerne for utilstrækkeligt bud.

Alle andre tilfælde

Vi skal nu se på de tilfælde, hvor den fejlende ikke automatisk skal gentage sin melding uden for tur. Det drejer sig om følgende situationer:

  • Melding i makkers eller MTV’s tur.
  • Melding i MTH’s tur; hverken den fejlende eller MTH melder pas.

Den fejlendes makker skal melde først

Når Syd melder i Nords eller Vests tur, benyttes i første omgang § 31B1, hvor vi her medtager indledningen fra § 31B:

Hvis den fejlende har meldt i makkers tur, eller hvis den fejlende har meldt i MTV’s tur og ikke tidligere har meldt, gælder følgende:
1. Den fejlendes makker må afgive enhver lovlig melding i denne tur, men § 16C2 (ubeføjede oplysninger) anvendes.

I første omgang er der således ingen begrænsninger på, hvad Nord må melde, bortset fra, at oplysningerne fra Syds melding er ubeføjede for Nord. Dette er uafhængigt af, hvad Syd har meldt – tilsvarende bestemmelser findes i § 30B1a (pas uden for tur) og § 32B1 (D/RD uden for tur).

Formålet med denne regel er at give en god chance for at gennemføre spillet normalt. I de fleste tilfælde vil der være tale om, at Syd har åbnet uden for tur. Hvis Nord er kortgiver, vil det næppe have betydning for Nords første melding – de fleste åbningsmeldinger er ret automatiske. Hvis Vest er kortgiver og åbner, kan der i visse tilfælde være et problem, og i så fald må Nord undgå at benytte de ubeføjede oplysninger fra Syds melding.

Den fejlendes lovlige melding

Vi skal herefter se på den fejlendes muligheder, første gang han skal afgive en lovlig melding efter meldingen uden for tur. Her benyttes samme regler, uanset om den oprindelige melding var i makkers eller MTV’s tur, og makker således har meldt i mellemtiden, eller om meldingen var i MTH’s tur (hvor hverken meldingen uden for tur eller MTH’s melding var en pas). Lad os tage citatet fra § 30B1b:

Den fejlende må afgive enhver lovlig melding i denne tur. Desuden gælder:
i. Hvis meldingen er en tilsvarende melding (se § 23A), sker der ingen yderligere berigtigelse. § 26B (udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget melding) skal ikke anvendes, men se § 23C (den ikke‐fejlende side er skadet).
ii. Hvis meldingen ikke er en tilsvarende melding (se § 23A), skal den fejlendes makker passe, næste gang det er dennes tur til at melde. § 16C (ubeføjede og beføjede oplysninger), § 26B (udspilsbegrænsninger efter tilbagetaget melding) og § 72C (berigtigelsen skader den ikke‐fejlende side) kan komme på tale.

§ 31A2 og § 32A2 indeholder de helt tilsvarende bestemmelser for henholdsvis bud og D/RD uden for tur, idet § 31B2 og § 32B2 henviser hertil efter melding i makkers eller MTV’s tur.

Det centrale er altså, om den fejlende afgiver en tilsvarende melding. Lad os betragte følgende eksempel, hvor Syd har åbnet 1 i Nords tur, hvorefter det lovlige meldeforløb går således:

Syd har med 2 afgivet en tilsvarende melding, og som § 30B1b(i) siger, fortsætter meldinger og spil uden yderligere begrænsninger for Nord. Altså ingen tvungen pas og ingen udspilsbegrænsninger i eventuelt modspil.

Når Syd afgiver en tilsvarende melding, er oplysningerne fra den oprindelige melding beføjede for Nord. I vores eksempel ved Nord således med sikkerhed, at Syd har en åbningshånd, og har ret til at udnytte dette. Det kan naturligvis give N-S en uretmæssig fordel, og hvordan dette håndteres, behandler vi i en senere artikel.

Men måske har Syd ikke en egnet hånd til at melde 2 ind. Det kan i stedet gå således:

Her er der ikke tale om en tilsvarende melding. Som det fremgår af § 30B1b(ii), medfører dette, at Nord skal melde pas i sin næste tur, og hvis Ø-V køber spillet, vil spilfører kunne pålægge Nord udspilsbegrænsninger, første gang Nord er inde (evt. i åbningsudspillet).

Bemærk, at Nord kun er tvunget til at passe første gang, ikke hele meldeforløbet. Dog er oplysningerne fra 1‑åbningen ubeføjede for Nord. Men måske går meldingerne således:

Nords pas over 1♠ var tvungen, men derefter viser Syd en åbningshånd med en oplysningsdobling af spar. Nord kan tage ud med tilpasning til en af minorfarverne – dog er det ubeføjet for Nord, at Syd har fordelingen til at åbne 1. Der vil stadig være udspilsbegrænsninger mod Nord, hvis Ø-V køber spillet.

Undtagelse: Ændring af melding

Reglerne om melding i MTV’s tur indeholder formuleringen “hvis den fejlende har meldt i MTV’s tur og ikke tidligere har meldt”.

Men hvad skal vi gøre, hvis den fejlende har meldt i MTV’s tur og selv tidligere har meldt? Det fortæller § 31C:

Senere meldinger, når MTV er i tur, behandles som ændring af melding, og § 25 anvendes.

Der er helt enkelt tale om, at spilleren har ændret sin tidligere afgivne melding, og det skal behandles efter reglerne for fejlgreb eller ændring af melding.

Undtagelse: Pas til kunstig melding

Lad os se på følgende pas i MTH’s tur:

Syd har med sin pas vist en ruderfarve. Det kan virke mærkeligt, hvis Syd ikke må vise sin ruderfarve, når Øst vælger at melde ind … men det må han også gerne! Lad os se § 30:

Når en pas uden for tur er kunstig eller er en pas til en kunstig melding, anvendes § 31 i stedet for § 30.

Dette betyder i praksis, at Syd skal anses for at have meldt ruder. Hvis Øst vælger at passe, skal Syd gentage sin pas. Men hvis Øst gør noget andet, er Syd frit stillet, og konsekvenserne af fejlen afhænger af, om Syd afgiver en tilsvarende melding (typisk med 3) eller ej.

Konklusion

Principperne for håndtering af en melding uden for tur, der ikke accepteres, er ikke sværere, end at en god turneringsleder kan lære dem udenad.

Hvis der er tale om en melding i MTH’s tur, og enten meldingen uden for tur eller MTH’s efterfølgende melding er pas, skal meldingen uden for tur gentages, når MTH har meldt. Der er ingen tvungen pas eller udspilsbegrænsninger for makker.

I øvrige tilfælde gælder følgende:

  • Hvis der er tale om en melding i makkers eller MTV’s tur, er makker i første omgang frit stillet. Dog er oplysningerne om den fejlendes hånd ubeføjede for makker.
  • Hvis den fejlende i sin lovlige tur afgiver en tilsvarende melding (i forhold til den oprindelige), er der ingen tvungen pas eller udspilsbegrænsninger. Oplysningerne fra den oprindelige melding er beføjede for makker – han må således udnytte dem, så meget han vil – men scoren justeres, hvis den fejlende side har fået fordel heraf.
  • Hvis den fejlende ikke afgiver en tilsvarende melding, skal makker passe i sin efterfølgende tur (men ikke hele meldeforløbet), og der vil være udspilsbegrænsninger i eventuelt modspil. Oplysningerne fra den oprindelige melding er ubeføjede for makker.